مطالب

Intensive Workshop on Human Rights

 •  17 مهر 1397 9:38 ب.ظ

کارگاه حقوق زنان

 •  14 دی 1396 1:49 ب.ظ

Full Course in the USA LAW

 •  06 آبا 1396 10:15 ب.ظ

Full course in the EU Law

 •  06 آبا 1396 10:10 ب.ظ

Intensive Workshop on Human Rights

 •  17 مهر 1397 9:35 ب.ظ

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می کند :

 •  06 بهم 1396 1:46 ب.ظ

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق سلامت

 •  06 بهم 1396 1:42 ب.ظ

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق فضا

 •  06 بهم 1396 1:40 ب.ظ

دریافت گواهی نشست تنقیح قوانین چهار و پنج

 •  06 بهم 1396 1:26 ب.ظ

حق پناهندگی

 •  04 آبا 1397 3:06 ب.ظ

مختصری در باب حق تشکل

 •  05 تیر 1397 9:26 ب.ظ

آخرین مطالب

Intensive Workshop on Human Rights

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می کند :

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق سلامت

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق فضا

دریافت گواهی نشست تنقیح قوانین چهار و پنج

دریافت گواهی نشست بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان

کارگاه حقوق زنان- گزارش

موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار می کند ؛ سلسله کارگاه های حقوق زنان