مطالب

کارگاه حقوق زنان

  •  14 دی 1396 1:49 ب.ظ

Full Course in the USA LAW

  •  06 آبا 1396 10:15 ب.ظ

Full course in the EU Law

  •  06 آبا 1396 10:10 ب.ظ

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می کند :

  •  06 بهم 1396 1:46 ب.ظ

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق سلامت

  •  06 بهم 1396 1:42 ب.ظ

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق فضا

  •  06 بهم 1396 1:40 ب.ظ

دریافت گواهی نشست تنقیح قوانین چهار و پنج

  •  06 بهم 1396 1:26 ب.ظ

دریافت گواهی نشست بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان

  •  06 بهم 1396 1:08 ب.ظ

مختصری در باب حق تشکل

  •  05 تیر 1397 9:26 ب.ظ

آخرین مطالب

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می کند :

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق سلامت

دریافت گواهی کارگاه آموزشی حقوق فضا

دریافت گواهی نشست تنقیح قوانین چهار و پنج

دریافت گواهی نشست بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان

کارگاه حقوق زنان- گزارش

موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار می کند ؛ سلسله کارگاه های حقوق زنان